czrs » Centar za rehabilitaciju Silver » Financijski izvještaji
enhr

Financijski izvještaji

Temeljem članka 12., st. 5. Zakona o proračuna (NN 87/08, 136/12 i 15/15), te čl. 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.