czrs » PROGRAMI » Terapija senzorne integracije uz terapijskog psa
enhr

Terapija senzorne integracije uz terapijskog psa

Što je senzorna integracija?

Senzorna integracija je neurološki proces organizacije senzornih podražaja iz vlastitog tijela i okruženja što omogućava stvaranje primjerene i svrhovite reakcije pojedinca na postavljene zahtjeve  i zadatke iz okoline.

Program terapije senzorne integracije uz terapijskog psa

Terapija senzorne integracije SIAT® provodi se prema temeljnim principima koje je postavila dr. A. Jane Ayers dok je uključivanje terapijskog psa inovativan i jedinstven pristup u ovoj vrsti terapije. U program terapije senzorne integracije uz terapijskog psa uključena su djeca s poteškoćama u razvoju te disfunkciji senzorne intregracije odnosno poteškoćama senzornog procesiranja,organizacije ponašanja, samoregulacije, poremećaja mišićnog tonusa, teškoćama u finoj i gruboj motorici, dispraksije, poremećaja motoričkog planiranja, poremećaja percepcije, poremećaja razine uzbuđenosti, poremećaj budnosti i otežanog igranja.

Senzorno integracijska disfunkcija kao neurološki poremećaj može se pojaviti kao samostalna teškoća ili može biti obilježena određenim stanjem, sindromom ili bolesti u slučajevima nedovoljne zrelosti živčanog sustava zbog prijevremenog rođenja, kod djeca s teškoćama u motoričkom razvoju, kod cerebralne paralize, djece iz autističnog spektra, djece s oštećenjem vida, djece s poremećajem pažnje i koncentracije (ADD/ADHD), djece s teškoćama u jeziku i govoru, učenju, djece s oštećenjem sluha, djece s intelektualnim teškoćama i dr. Djelovanjem na procese senzorne integracije, njihovom (re)habilitacijom poboljšavaju se funkcionalne sposobnosti i prilagodbeno ponašanje djeteta.Terapija senzorne integracije dokazano poboljšava kvalitetu prilagođavajućeg ponašanja djeteta i omogućuju mu primjerene reakcije na zahtjeve okoline.

Kod djece s teškoćama u razvoju, koja su često opterećena brojnim drugim zahtjevnim terapijama prisutstvo terapijskog psa za vrijeme provođenja terapije senzorne integracije stvara osjećaj sigurnosti i povjerenja. Njegovo prisutstvo  za dijete znači veliku emocionalnu potporu, smanjuje anksioznost, potiče pozitivno raspoloženje, a prijateljstvo djeteta sa psom stvara osjeća da se svi izazovi, pa i oni zahtjevniji, kroz zajedničku igru lakše savladavaju.

Terapijski pas ima pomagačku ulogu u kojoj motivira djete u vježbama i igri, no i svojim karakteristikama utječe na razvoj senzorike i osjetnih modaliteta (sluh, miris, dodir).

Prije uključenja u terapiju dijete prolazi procjenu koja sadržava inicijalnu snimku (baseline) uz provedeno kliničko zapažanje, testove senzorne integracije, upitnik i intervju sa roditeljima te inicijalnu procjenu sa terapijskim psom.

Nakon procjene dijete se uključuje u terapiju koja traje ovisno o potrebi djeteta, od 6 mjeseci pa do 2 godine.

Preuzmite brošuru: Terapija senzorne integracije